Putanja

Početna / Korisnici / Uvoznici
Uvoznici i proizvođači
Naknada za proizvodnju i uvoz uređaja za fotokopiranje plaća se pri prvoj prodaji ili uvozu novih uređaja za fotokopiranje. Uvoz u Bosnu i Hercegovinu znači svako puštanje u promet i svako unošenje robe na teritoriju Bosne i Hercegovine osim ako se radi o malim količinama namijenjenim za privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koje se unose kao dio ličnog prtljaga ili šalju u malim pošiljkama. (čl. 36. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, „Službeni glasnik BiH“ broj 63/10)

Naknadu iz člana 36. stav (3) tačka b) ovog zakona plaćaju proizvođači uređaja za fotokopiranje i uvoznici. (čl. 37. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, „Službeni glasnik BiH“ broj 63/10)

Iznos naknade, koju su obavezni plaćati uvoznici uređaja za fotokopiranje i to za svaki uređaj za fotokopiranje ili drugi uređaj sa sličnom tehnikom reproduciranja (faks, printer, fotoprinter i sl.) - u zavisnosti od najvećeg mogućeg broja kopija u minuti i od mogućnosti reproduciranja u boji, utvrđena je Odlukom o iznosima naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu upotrebu autorskih djela i predmeta srodnih prava Vijeća ministara BiH:
Slika 56
Proizvođači i uvoznici uređaja za fotokopiranje dužni su da krajem svakog kvartala saopće u pisanoj formi odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke o broju i vrsti prodatih, odnosno uvezenih uređaja, koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade. (čl. 28.st.1) Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH, „Službeni glasnik BiH“ broj 63/10)

Ubiranje naknade za privatnu i drugu vlastitu upotrebu utvrđene ovom odlukom vrši se isključivo putem kolektivne organizacije osnovane u skladu sa odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10).

Udruženje ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu autorskih prava ima dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora pisanih djela izdatih u štampanoj formi i srodnog prava izdavača štampanih izdanja, na privatnu i drugu vlastitu upotrebu (Rješenje 03-47-5-193-9/17VT od 6. 11. 2017.godine).

Obrasci za regulisanje obaveza plaćanja naknada za privatnu i drugu vlastitu upotrebu autorskih djela i predmeta srodnih prava: Naknada od uvoza novih uređaja za fotokopiranje su dostupni ovdje:
0 0