Putanja

Početna / Prijava djela

Svi članovi Udruženja Original, kao i autori i nosioci prava pisanih djela u Bosni i Hercegovini, te izdavači pisanih djela, trebaju prijaviti svoja djela u bazu podataka kako bi se kreirao jedinstveni repertoar za BiH i omogućila raspodjela prikupljenih naknada za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela.

Raspodjela naknada se vrši u skladu sa usvojenim Pravilnikom o raspodjeli, dostupan ovdje: http://original.co.ba/file/pravilnik-o-raspodjeli/61 .

Koja djela se trebaju prijaviti?

  1.  Objavljena pisana djela.

Prijavljuju se objavljena, pisana djela izdana u štampanom obliku. To podrazumijeva književne tekstove, studije, priručnike, članke i ostali napise. Ukoliko ste autor npr. knjige, potrebno je da popunite obrazac i pošaljete ga u elektronskoj formi Originalu. Isto vrijedi i za priručnike ili studije ili članke. Ukoliko ste izdavač nekih od spomenutih djela, također trebate izvršiti prijavu djela. Objavljeno djelo mora imati ISBN (International Standard Book Number - međunarodni standardni knjižni broj je jedinstveni identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija) odnosno ISSN (International Standard Serial Number - međunarodni standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira) broj. Samo ova pisana djela mogu činiti repertoar.

  1. Izdanja od 1992.godine.

Djela koja se smatraju podobnim za raspodjelu su djela izdata u BiH počev od 1992.godine (neovisnost BiH). Sva djela izdana prije ovog vremenskog perioda ostaju izvan repertoara osim ako su ponovno izdata poslije. Svako novo izdanje (drugo izdanje, treće izdanje, četvrto izdanje, Itd.) bilo kojeg djela biće tretirano kao novo djelo i potrebno ga je prijaviti posebno.

  1. Pisana djela autora i izdavača u BiH, bez obzira da li su članovi Originala.

Prava naknade za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela nadležna kolektivna organizacija (Original) ostvaruje bez ugovora s nosiocima prava. Iako se radi o obaveznom kolektivnom ostvarivanju prava, Original ima članstvo u koje se autori pisanih djela i izdavači mogu učlaniti (vidjeti: http://original.co.ba/clanstvo ) . Međutim, za ostvarivanje naknade nije neophodno biti član Originala ali jeste potrebno prijaviti djela i dostaviti podatke potrebne za isplatu.

Kako prijaviti djelo?

Djelo se prijavljuje popunjavanjem i slanjem uredno popunjene prijave na mail: repertoar@original.co.ba.

Štampane prijave možete printati i potpisati sami i dostaviti u Original (lično ili putem pošte), ili pak obavijestiti Original da printa Vaše prijave koje ćete zatim lično doći potpisati.

Prilikom popunjavanja obrasca Prijava djela, molimo da obratite pažnju na sljedeće:

   a) Podaci o Vama

Popunjavate samo podatke koji se odnose na Vas: dakle ili za fizičko ili za pravno lice. Stavite x pored kategorije koja se odnosi na Vas.

    b) Naslov djela

Navesti puni i tačni naslov djela. Ako se radi o određenom izdanju, to mora stajati u naslovu djela.

Npr. Knjiga o Uni, drugo izdanje.

   c) ISBN/ISSN broj

Odaberite ISBN ili ISSN broj (navesti) i upišite broj koji stoji u objavljenom djelu.

   d) Datum, grad, tiraž

Upisuju se godina izdanja, grad u kojem je sjedište izdavača, tiraž naveden u izdanju. Svi ovi podaci bi trebali biti u objavljenom djelu.

   e) Vrsta djela

Upisuje se vrsta djela – knjiga, studija, članak, priručnik, i sl.

Također upisati konkretnu vrstu pisanog djela:

Fikcija

Proza (nonfiction)

Obrazovna

Naučna

Dječija

Strip

Poezija

 
 f) Univerzalna decimalna klasifikacija

 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), opća knjižnična klasifikacija, jedna od najčešće upotrebljavanih u Evropi.

Glavne skupine

Sadržaj

Skupina 0

Općenito: znanost i znanje, informacija, knjižničarstvo, ustanove, publikacija

Skupina 1

Filozofija, psihologija, logika, etika

Skupina 2

Religija, teologija

Skupina 3

Društvene znanosti: sociologija, politika, pravo, ekonomija, obrazovanje, etnologija, folklor...

Skupina 4

Slobodna skupina

Skupina 5

Prirodne znanosti:okoliš, matematika, astronomija, fizika, kemija, biologija, zoologija...

Skupina 6

Primijenjene znanosti:medicina, tehnologije...

Skupina 7

Umjetnost, rekreacija, zabava, sport

Skupina 8

Jezici, lingvistika, književnost

Skupina 9

Arheologija, geografija, biografije, povijest

Odaberite unutar osnovne skupine i upišite za djelo koje se prijavljuje.

   g) Autori


U prvu kolonu se upisuju imena autora. Ako ima samo jedan autor na djelu koje se prijavljuje, tada se u drugu kolonu upisuje: autor + vrsta autora (prevodilac, pisac). U treću kolonu se upisuje procenat koji je, u slučaju jednog autora, 100%.

U slučaju više autora (koautori), upisuju se svi, jedan ispod drugog u prvu kolonu. U drugoj se upisuje: koautor + vrsta (prevodilac, pisac). U treću kolonu se upisuje procenat po svakom autoru.

Ako je u pitanju više autora za jedno djelo, potrebno ih je navesti sve, bez obzira što samo jedan od njih popunjava svoju prijavu. Procenti koji pripadaju koautorima mogu biti međusobno interno dogovoreni između koautora, a ako ne onda se računa jednak procenata za sve (100% se dijeli na broj koautora). Iznosi procenata moraju biti upisani u prijavi, ako je popunjavaju autori.

Ukoliko izdavač popunjava prijavu djela i ne zna omjere procenata koautora, ovu kolonu ostavlja praznu.

   h) Izdavači


U prvu kolonu se upisuje puni naziv izdavača. Druga kolona je  ista za sve i već unesena (izdavač). U treću kolonu se upisuje procenat koji je, u slučaju jednog izdavača, 100%.

U slučaju više izdavača na djelu koje se prijavljuje, upisuju se svi, jedan ispod drugog u prvu kolonu. U treću kolonu se upisuje procenat po svakom izdavaču. Ako je u pitanju više izdavača za jedno djelo, potrebno ih je navesti sve, bez obzira što samo jedan od njih popunjava svoju prijavu. Procenti koji pripadaju izdavačima mogu biti međusobno interno dogovoreni, a ako nisu onda se računa jednak procenat za sve (100% se dijeli na broj izdavača). Iznosi procenata moraju biti upisani u prijavi, ako je popunjavaju izdavači.

Ukoliko autor popunjava prijavu djela i ne zna omjere procenata izdavača, ovu kolonu ostavlja praznu.

 

Za svako djelo je potrebno popuniti obrazac Prijava djela. U slučaju izdavača, odnosno nosilaca prava, koji imaju veliki broj djela za prijavu, molimo da nam se jave kako bismo obezbijedili obrazac za prijavu više djela. Ovaj obrazac je privremenog karaktera, za potrebe prve prijave djela u bazu podataka.

Molimo nosioce prava da redovno popunjavaju i dostavljaju Prijave djela, kako bismo omogućili redovan, efikasan i funkcionalan sistem unosa, održavanja i raspodjele naknada.

 

Obrazac za Prijavu djela preuzmite ovdje:

Uputu za popunjavanje obrasca preuzmite ovdje:

Sve upite povodom Prijave djela molimo da šaljete na. repertoar@original.co.ba

0 0