Putanja

Početna / O nama / Udruženje
Udruženje ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava
Udruženje ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava (skraćeni naziv: Udruženje Original) je osnovano 2016.godine u Sarajevu. Rješenjem o upisu u Registar udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine od 1.9.2016.godine Udruženje Original djeluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Upisom izmjena i dopuna u Registar udruženja i fondacija (Rješenje o upisu promjena u Registar udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine[L1] ) od 8.8.2017.godine, izvršene su promjene u ciljevima i djelatnostima Udruženja, te izmijenjen Statut (05/17).

Osnivači Udruženja, Damir Uzunović, Ivica Rorić i Goran Simić su se okupili oko ideje koja spaja autore/ice i izdavače: pravo na naknadu od reprodukcije za privatnu i drugu vlastitu upotrebu pisanih djela. Udruženje je od svog osnivanja okupilo udruženja izdavača i književnika iz cijele BiH, kao i autore i izdavače kao individualne članove, stvarajući jedinstveno jezgro nosilaca prava u oblasti pisanih djela. Kako se pravo na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela autorskog i srodnih prava prvi put stavlja u praksu u BiH, Udruženje Original od osnivanja razvija međunarodnu (i regionalnu) saradnju cijeneći praksu drugih zemalja uz komparativnu analizu postojećih modela i zakonskih propisa u BiH.  

Udruženje u okviru svoje djelatnosti obavlja sve zakonom propisane poslove na način koji osigurava postizanje najvećeg mogućeg stepena efikasnosti u poslovanju, štedljivosti i transparentnosti.

Rješenjem[L2]  Instituta za intelektualno vlasništvo BiH broj 03-47-5-193-9/17VT od 6. 11. 2017. godine o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na privatnu i drugu vlastitu upotrebu Udruženje Original za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava je ovlašteno za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora pisanih djela izdatih u štampanoj formi i srodnog prava izdavača štampanih izdanja. 

Udruženje Original poslove kolektivnog ostvarivanja prava na privatnu i drugu vlastitu upotrebu obavlja kao svoju jedinu i neprofitnu djelatnost.

Udruženje Original je u aprilu 2018.godine primljeno u članstvo Međunarodne federacije organizacija za reprodukcijska prava, kao privremena članica. 
Udruženje Original ima sljedeće organe:

 Skupština
Predsjednik Skupštine : Budislav Vojinović
 Upravni odbor
Damir Uzunović, Naida Vidović, Predrag Bjelošević, Lejla Alić, Goran Samardžić,
 Nadzorni odbor
Ivica Rorić, Nenad Novaković, Milan Cvijetinović
 Predsjednik Udruženja
Goran Simić
 
Važni dokumenti:
original
0 0