Putanja

Početna / O nama / Ciljevi i djelatnost
Ciljevi i djelatnost Udruženja
Ciljevi i djelatnost Udruženja su: 
 • ostvarivanje i zaštita prava na privatnu i drugu vlastitu upotrebu predmeta zaštite autorskog i srodnih prava za pisana djela u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom,
 • poticanje promocije i unapređenja prava i položaja izdavača, književnika i nosilaca srodnih prava,
 • pružanje podrške članovima Udruženja,
 • saradnja sa srodnim domaćim i stranim organizacijama i udruženjima,
 • poticanje i razvijanje  stručnih i kolegijalnih odnosa među članovima udruženja,
 • sklapanje ugovora o prijenosu neisključivih prava korisnicima za korištenje autorskih djela iz repertoara Udruženja pod jednakim uslovima za iste vrste korisnika, za iste vrste djela i za iste načine korištenja,
 • sklapanje kolektivnih ugovora s reprezentativnim udruženjima korisnika o uslovima za korištenje autorskih djela,
 • objavljivanje usaglašene tarife o visini naknada za korištenje autorskih djela (u skladu sa važećom odlukom Vijeća ministara BiH) i upoznavanje korisnika s visinama tih naknada,
 • naplatu naknade za korištenje autorskih pisanih djela,
 • raspodjelu naplaćenih, odnosno primljenih naknada nosiocima prava prema unaprijed određenim pravilima o raspodjeli,
 • kontrolu nad korištenjem autorskih djela koja čine repertoar Udruženja,
 • pokretanje i vođenje postupaka zaštite kod sudova i drugih državnih organa u slučaju povreda prava koja ostvaruje kolektivna organizacija,
 • sklapanje ugovora sa stranim kolektivnim organizacijama i njihovim udruženjima,
 • druge aktivnosti koje su povezane s kolektivnim ostvarivanjem prava (obrazovne i promotivne aktivnosti za podizanje svijesti o potrebi poštivanja autorskog prava, njegove zaštite i slično).
Slika
Ostvarivanje ciljeva Udruženja se vrši po međunarodnim i općeprihvaćenim pravilima, standardima i principima koji se primjenjuju u praksi Međunarodne federacije organizacija za prava reprodukcije IFRRO (International Federation  of Reproduction Rights Organisations) i u skladu sa važećim zakonima kojima se uređuje oblast autorskog i srodnih prava, a na osnovu odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i odredbi posebnih zakona.
0 0