Putanja

Početna / Korisnici / Fotokopirnice
Fotokopirnice
Naknada za fotokopiranje plaća se od izrađenih fotokopija namijenjenih za prodaju. S fotokopiranjem su izjednačene sve druge tehnike reproduciranja. (čl. 36. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, „Službeni glasnik BiH“ broj 63/10)

Naknadu iz člana 36. stav (3) tačka b) ovog zakona plaćaju fizička i pravna lica koja uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja. (čl. 37. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, „Službeni glasnik BiH“ broj 63/10)

Iznos naknade, koju su obavezni plaćati fizička i pravna lica koja uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja, utvrđena je Odlukom o iznosima naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu upotrebu autorskih djela i predmeta srodnih prava Vijeća ministara BiH:
Slika 57
Fizička ili pravna lica koja uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja dužna su da krajem svakog mjeseca saopće, u pisanoj formi, odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke o broju izrađenih fotokopija za prodaju, koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade, osim ako je posebnim ugovorom između kolektivne organizacije i takvih lica dogovoren drugačiji rok. (čl. 28.st.b) Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH, „Službeni glasnik BiH“ broj 63/10)

Ubiranje naknade za privatnu i drugu vlastitu upotrebu utvrđene ovom odlukom vrši se isključivo putem kolektivne organizacije osnovane u skladu sa odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10).

Iznosi naknada za period od novembra 2017.godine do zaključenja ugovora su regulisani  Odlukom o o naplati naknada za kategoriju fotokopirnica i Odlukom o retroaktivnoj naplati naknada za kategoriju fotokopirnica, za slučajeve da korisnik nije u mogućnosti dostaviti podatke o broju napravljenih kopija za ovaj period. 

Udruženje ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu autorskih prava ima dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora pisanih djela izdatih u štampanoj formi i srodnog prava izdavača štampanih izdanja, na privatnu i drugu vlastitu upotrebu (Rješenje 03-47-5-193-9/17VT od 6. 11. 2017.godine).

Obrasci za regulisanje obaveza plaćanja naknada za privatnu i drugu vlastitu upotrebu autorskih djela i predmeta srodnih prava:
0 0