Putanja

Početna / Reprodukcijska prava / Nosioci prava
Nosioci prava
Nosioci prava na na privatnu i drugu vlastitu upotrebu pisanih djela su autori pisanih djela izdatih u štampanoj formi i nosioci srodnog prava - izdavači štampanih izdanja.

Kolektivno ostvarivanje autorskog prava znači ostvarivanje autorskog prava za više autorskih djela većeg broja autora zajedno posredstvom pravnih lica specijaliziranih samo za tu djelatnost, koja ispunjavaju sve uslove prema odredbama ovog zakona i koja imaju dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za obavljanje te djelatnosti. Za ostvarivanje autorskih prava koja se odnose na istu vrstu prava na istoj vrsti djela može da postoji samo jedna kolektivna organizacija: Udruženje Original u BiH je kolektivna organizacija koja je ovlaštena da ubire naknadu od izrađenih fotokopija u skladu sa odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i u iznosu propisanom Odlukom Vijeća ministara BiH. Kolektivna organizacija obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog prava u svoje ime, a za račun autora.

Ostvarivanje autorskog prava mora se obavljati samo na kolektivan način u slučaju ubiranja naknade za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela. Postoji pretpostavka da je kolektivna organizacija, u okviru vrste prava i vrste djela za koje je specijalizirana, ovlaštena da djeluje za račun svih autora a u slučaju obaveznog kolektivnog ostvarivanja i bez ugovora sa autorima/nosiocima prava. Udruženje Original ima članstvo i stalno otvorenu mogućnost učlanjenja u skladu sa odredbama Statuta.

Kolektivna organizacija (Udruženje Original) dužna je nosiocima prava raspodijeliti sav prihod od svoje djelatnosti (uz izuzeće zakonom predviđenog iznosa za troškove poslovanje te kulturne i socijalne namjene), u skladu s godišnjim planom koji usvoji skupština kolektivne organizacije i sa usvojenim pravilima o raspodjeli.

Osnovni principi i pravila raspodjele prihoda su određeni Statutom i moraju osiguravati srazmjernost, primjerenost i pravičnost raspodjele te efikasno onemogućavati bilo kakvu proizvoljnost. Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava predviđa posebne slučajeve raspodjele naknada povodom naknada ostvarenih na osnovu prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu. Ova naknada se dijeli se između autora i izdavača u omjeru 50:50. Detaljan Pravilnik o raspodjeli će usvojiti skupština Udruženja Original.
0 0