Putanja

Početna / O nama / Udruženje
Udruženje ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava
Udruženje ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava (skraćeni naziv: Udruženje Original) je osnovano 2016.godine u Sarajevu. Rješenjem o upisu u Registar udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine od 1.9.2016.godine Udruženje Original djeluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Upisom izmjena i dopuna u Registar udruženja i fondacija (Rješenje o upisu promjena u Registar udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine[L1] ) od 8.8.2017.godine, izvršene su promjene u ciljevima i djelatnostima Udruženja, te izmijenjen Statut (05/17).

Osnivači Udruženja, Damir Uzunović, Ivica Rorić i Goran Simić su se okupili oko ideje koja spaja autore/ice i izdavače: pravo na naknadu od reprodukcije za privatnu i drugu vlastitu upotrebu pisanih djela. Udruženje je od svog osnivanja okupilo udruženja izdavača i književnika iz cijele BiH, kao i autore i izdavače kao individualne članove, stvarajući jedinstveno jezgro nosilaca prava u oblasti pisanih djela. Kako se pravo na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela autorskog i srodnih prava prvi put stavlja u praksu u BiH, Udruženje Original od osnivanja razvija međunarodnu (i regionalnu) saradnju cijeneći praksu drugih zemalja uz komparativnu analizu postojećih modela i zakonskih propisa u BiH.  

Udruženje u okviru svoje djelatnosti obavlja sve zakonom propisane poslove na način koji osigurava postizanje najvećeg mogućeg stepena efikasnosti u poslovanju, štedljivosti i transparentnosti.

Rješenjem[L2]  Instituta za intelektualno vlasništvo BiH broj 03-47-5-193-9/17VT od 6. 11. 2017. godine o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na privatnu i drugu vlastitu upotrebu Udruženje Original za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava je ovlašteno za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora pisanih djela izdatih u štampanoj formi i srodnog prava izdavača štampanih izdanja. 

Udruženje Original poslove kolektivnog ostvarivanja prava na privatnu i drugu vlastitu upotrebu obavlja kao svoju jedinu i neprofitnu djelatnost.

Udruženje Original je u aprilu 2018.godine primljeno u članstvo Međunarodne federacije organizacija za reprodukcijska prava, kao privremena članica. 
Udruženje Original ima sljedeće organe:

 Skupština
Predsjednica Skupštine: Lejla Alić
 Upravni odbor
Damir Uzunović, Predrag Bjelošević, Naida Vidović, Nenad Novaković, Goran Samardžić
 Nadzorni odbor
Ivan Pandžić, Ivica Rorić, Boris Maksimović
 Predsjednik Udruženja
Goran Simić
Doklumenti Udruženja Original
Važni dokumenti:
original
0 0